Skip to content

Privacybeleid

PRIVACY VERLKARING Coachingspraktijk Waardenvol Leven

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op de nieuwe AVG is deze privacyverklaring van Coachingspraktijk Waardenvol Leven gebaseerd. Coachingspraktijk Waardenvol Leven is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, zoals in de privacyverklaring wordt weergegeven.


Verwerking van de volgende persoonsgegevens

Coachingspraktijk Waardenvol Leven kan een of meerdere van de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Verzamelen en/of verkrijgen van uw persoonsgegevens
Coachingspraktijk Waardenvol Leven verkrijgt deze persoonsgegevens door:

 • Telefonisch contact, sms of whats app-contact met u
 • Mailcontact met u
 • Persoonlijk contact met u in de praktijk
 • Contactformulier via de website


Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens door Coachingspraktijk Waardenvol Leven
Coachingspraktijk Waardenvol Leven verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik gaat maken of maakt van de aangeboden diensten van Coachingspraktijk Waardenvol Leven. Voor de volgende doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Om contact met u mogelijk te maken om een afspraak te maken, verplaatsen en/of annuleren
 • Het registreren van afspraken in het kader van urenregistratie
 • Het goed kunnen uitvoeren van een van de diensten
 • Het maken van een factuur
 • Het afhandelen van een betaling


Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Coachingspraktijk Waardenvol Leven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, in het kader waarvoor uw persoonsgegevens zijn gevraagd en verwerkt.


Delen met anderen
Coachingspraktijk Waardenvol Leven verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend gegevens verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering mailen naar waardenvolleven@outlook.com. Coachingspraktijk Waardenvol Leven zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren doch uiterlijk binnen 14 dagen.


Beveiliging van uw persoonsgegevens
Coachingspraktijk Waardenvol Leven neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u onverhoopt de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet afdoende beveiligd zijn of niet correct worden verwerkt, kunt u dit mailen naar waardenvolleven@outlook.com. Coachingspraktijk Waardenvol Leven zal zo snel mogelijk contact met u opnemen, doch uiterlijk binnen 14 dagen en zo mogelijk verbeterde maatregelen treffen inzake de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Persoonlijk behandeldossier
Coachingspraktijk Waardenvol Leven maakt een persoonlijk behandeldossier indien noodzakelijk gewenst door Coachingspraktijk Waardenvol Leven. Hiervoor vraagt Coachingspraktijk Waardenvol Leven vooraf toestemming aan de cliënt. U als cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage, aanpassing en verwijderen van de persoonsgegevens in het eigen behandeldossier.

Bij het aanmaken, verwerken en verwijderen van het behandeldossier wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nageleefd.


Inhoud persoonlijk behandeldossier
Uw behandeldossier bevat uw persoonlijke gegevens, gegevens over uw gezondheidstoestand door uzelf verstrekt en gegevens over de uitgevoerde behandelingen, gezondheidstoestand en/of ervaringen door Coachingspraktijk Waardenvol Leven.


Bewaartermijn persoonlijk behandeldossier
De gegevens in het persoonlijk behandeldossier worden 15 jaar bewaard en is wettelijk bepaald.


Doeleinden van uw persoonlijk behandeldossier door Coachingspraktijk Waardenvol Leven
De gegevens uit uw behandeldossier kunnen voor de volgende doeleneinden worden gebruikt:

 • Persoonlijke terugkoppeling met u over de voortuitgang met betrekking tot de gezondheidstoestand.
 • Persoonlijke terugkoppeling met u over ervaringen en resultaten met betrekking tot de uitgevoerde behandelingen en/of verstrekte diensten.
 • Gebruik van een deel van de persoonsgegevens uit het behandeldossier op verzoek van een andere zorgverlener. Op dit verzoek zal slechts uitsluitend worden ingegaan met toestemming van u als cliënt.
 • Gebruik van een deel van de persoonsgegevens uit het behandeldossier voor het opstellen van een factuur voor de financiële administratie. Hiervoor worden uw naam, adres, postcode en woonplaats gebruikt. Verder ook de soort behandeling, de datum waarop deze heeft plaatsgevonden en het door u te betalen bedrag voor de behandeling.


Beveiliging van uw persoonlijk behandeldossier
Coachingspraktijk Waardenvol Leven doet haar uiterste best om uw privacy en derhalve uw behandeldossier te waarborgen. Dit betekent dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens en zorg draagt voor de beveiliging hiervan, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Coachingspraktijk Waardenvol Leven heeft als enige toegang tot de gegevens in uw behandeldossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.

×