Skip to content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COACHINGSPRAKTIJK WAARDENVOL LEVEN

Gevestigd aan de Lepelkesweg 7, 5503 EW Veldhoven
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 73588458

—–

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen met een hoofdletter geschreven en hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of algemene voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend of indien uit de context onmiskenbaar een andere betekenis voortvloeit:

Coachingspraktijk Waardenvol Leven:

De contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

Opdrachtgever:

Degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt of de inschrijving (ten behoeve van de deelnemer) heeft verricht en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtnemer in de zin van artikel 6:231 sub c BW. Indien de Opdrachtgever de inschrijving ten behoeve van zichzelf heeft verricht, dan is de Opdrachtgever tevens de “Cliënt”.

Cliënt:

De natuurlijk persoon die zichzelf heeft ingeschreven of door een Opdrachtgever is ingeschreven voor Coaching van een team of individuele Coaching. Indien de Cliënt de inschrijving ten behoeve van zichzelf heeft verricht, dan is de Cliënt tevens Opdrachtgever.

Overeenkomst:

De Overeenkomst tussen Coachingspraktijk Waardenvol Leven en Opdrachtgever op grond waarvan Coachingspraktijk Waardenvol Leven diensten ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten tegen betaling door Opdrachtgever, zoals het geven van Coaching.

Coaching:

Alle coaching, trainingen, cursussen, workshops en begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de ruimste zin van het woord.

Abonnement:

Strippenkaart die recht geeft op een bepaald aantal Coaching sessies binnen een bepaalde periode.

Partijen:

Coachingspraktijk Waardenvol Leven en Opdrachtgever gezamenlijk, en ieder afzonderlijk “Partij”.

 1. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en werkzaamheden van Coachingspraktijk Waardenvol Leven, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Coachingspraktijk Waardenvol Leven uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Coachingspraktijk Waardenvol Leven gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Coachingspraktijk Waardenvol Leven de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Coachingspraktijk Waardenvol Leven, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Coachingspraktijk Waardenvol Leven in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Coachingspraktijk Waardenvol Leven vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 6. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Coachingspraktijk Waardenvol Leven gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en Coachingspraktijk Waardenvol Leven gesloten Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte of de aanbieding door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de offerte van Coachingspraktijk Waardenvol Leven te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van Coachingspraktijk Waardenvol Leven.
 2. Indien Opdrachtgever mondeling akkoord gaat met de offerte en er mee instemt, of die indruk wekt, dat Coachingspraktijk Waardenvol Leven werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de opdracht vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Coachingspraktijk Waardenvol Leven verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 3. Offertes van Coachingspraktijk Waardenvol Leven worden vrijblijvend gedaan en kunnen door Coachingspraktijk Waardenvol Leven worden herroepen direct na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding staat opgenomen.
 4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de offertes van Coachingspraktijk Waardenvol Leven, binden Coachingspraktijk Waardenvol Leven niet.
 5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Coachingspraktijk Waardenvol Leven het recht haar prijzen hier op aan te passen.
 6. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Coachingspraktijk Waardenvol Leven slechts, indien deze door Coachingspraktijk Waardenvol Leven schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Coachingspraktijk Waardenvol Leven zal de werkzaamheden zo zorgvuldig en vakbekwaam mogelijk verrichten op basis van een inspanningsverplichting en – in voorkomend geval – overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Genoemde uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Coachingspraktijk Waardenvol Leven heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 4. Coachingspraktijk Waardenvol Leven heeft het recht om door haar ingeschakelde derde(n) of ingezette medewerker(s) te vervangen. Coachingspraktijk Waardenvol Leven zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen. Indien dit niet mogelijk blijkt, geldt de annuleringsregeling van artikel 9.1.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle informatie gegevens, waarvan Coachingspraktijk Waardenvol Leven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Coachingspraktijk Waardenvol Leven worden verstrekt.
 6. Indien de informatie en gegevens als bedoeld in lid 5 en 6 niet tijdig aan Coachingspraktijk Waardenvol Leven worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft Coachingspraktijk Waardenvol Leven het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.
 7. Opdrachtgever kan geen exclusiviteit afdwingen op door Coachingspraktijk Waardenvol Leven geleverde diensten. Het is Coachingspraktijk Waardenvol Leven toegestaan om ook directe concurrenten van Opdrachtgever te bedienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in de Overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging. Indien geen termijn is overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde duur.
 2. De Overeenkomst voor bepaalde duur kan niet tussentijds worden opgezegd, behoudens met goedvinden van beide partijen.
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk. Opdrachtgever zal bij Overeenkomsten die zijn aangegaan voor de duur van 6 maanden een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen en voor Overeenkomsten die zijn aangegaan voor een langere duur dan 6 maanden een opzegtermijn van 2 maanden in acht nemen, tenzij in de Overeenkomst een andere termijn staat vermeld.

Artikel 6. Abonnement

 1. Indien de Opdrachtgever een Abonnement bij Coachingspraktijk Waardenvol Leven afneemt, ontvangt de Opdrachtgever een strippenkaart. Deze strippenkaart geeft recht op een bepaald aantal overeengekomen Coaching sessies.
 2. Het Abonnement heeft een beperkte geldigheidsduur waarbinnen de overeengekomen Coaching sessies moeten worden afgenomen door de Opdrachtgever. Na de overeengekomen geldigheidsduur, eindigt het Abonnement van rechtswege. Indien de Opdrachtgever binnen de duur van het Abonnement geen gebruik maakt van het aantal overeengekomen Coaching sessies waarop de strippenkaart recht geeft, komt de strippenkaart en daarmee het recht op de resterende Coaching sessies te vervallen. Ongebruikte Coaching sessies kunnen niet worden omgezet in contanten. Er vindt geen restitutie plaats.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft de strippenkaart een geldigheidsduur van 3 maanden.

Artikel 7. Coaching van groepen

Opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal Cliënten ook daadwerkelijk deelneemt aan de Coaching. Zodra de Opdrachtgever een of meer Cliënten heeft ingeschreven of opgegeven voor Coaching is de inschrijving definitief. Het aantal Cliënten kan niet meer naar beneden worden bijgesteld. Ook kan de deelname van een of meer Cliënten niet meer worden geannuleerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de Opdrachtgever de deelname van een of meer Cliënten desondanks wenst te wijzigen, annuleren of indien een of meer Cliënten niet komen opdagen, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Annuleren, verzetten en vervanging

 1. Een gemaakte afspraak voor een Coaching sessie kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang worden geannuleerd of verzet. Indien de afspraak korter dan 24 voor aanvang wordt geannuleerd, brengt Coachingspraktijk Waardenvol Leven de volledige kosten in rekening. Indien de afspraak korter dan 24 voor aanvang wordt verzet naar een andere datum, brengt Coachingspraktijk Waardenvol Leven 50% van de kosten in rekening.
 2. Indien de Cliënt niet op een gemaakte afspraak voor een Coaching sessie verschijnt (no show), behoudt Coachingspraktijk Waardenvol Leven zich het recht voor om de volledige kosten voor deze Coaching sessie in rekening brengen en is de Opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Bij verhindering kan een Cliënt zich zonder kosten door iemand anders laten vervangen. De oorspronkelijke Opdrachtgever blijft in dit geval het volledig overeengekomen tarief verschuldigd. Indien de Cliënt zich wenst te laten vervangen, dient de Cliënt dit uiterlijk 24 uur van te voren schriftelijk aan Coachingspraktijk Waardenvol Leven door te geven.

Artikel 9. Annulering door Coachingspraktijk Waardenvol Leven

 1. In het geval van ziekte van een coach of enige andere vorm van overmacht zal Coachingspraktijk Waardenvol Leven zich redelijkerwijs inspannen om voor vervanging te zorgen. Indien geen vervanging mogelijk is, zal Coachingspraktijk Waardenvol Leven de Opdrachtgever en Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en in overleg een nieuwe datum vaststellen. Coachingspraktijk Waardenvol Leven is in deze gevallen geen restitutie van reeds betaalde bedragen of enige ander vorm van schadevergoeding aan de Opdrachtgever of Cliënt verschuldigd.
 2. Indien de samenwerking tijdens de Coaching met de Cliënt(s) naar mening van Coachingspraktijk Waardenvol Leven niet blijkt te werken, dan behoudt Coachingspraktijk Waardenvol Leven zich het recht voor de Overeenkomst met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) op te zeggen onder terugbetaling van het resterende bedrag voor nog niet genoten Coaching sessies. Coachingspraktijk Waardenvol Leven is in voorkomend geval niet tot enige verdere schadevergoeding gehouden.
 3. Indien een Cliënt van de training of cursus door zijn/haar gedrag of anderszins het normale verloop van de Coaching verstoort of anderszins belemmert, behoudt Coachingspraktijk Waardenvol Leven zich het recht voor om de betreffende Cliënt van (verdere) Coaching uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan Opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 10. Tarieven en tariefwijziging

 1. Indien Coachingspraktijk Waardenvol Leven geen aanbieding of offerte heeft gedaan, zullen de vergoedingen voor de te geleverde diensten op basis van het uurtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal Coachingspraktijk Waardenvol Leven de uurtarieven voorafgaand aan de werkzaamheden bekend maken.
 2. Coachingspraktijk Waardenvol Leven is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële dienstverlening (index 2020 = 100).

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Coachingspraktijk Waardenvol Leven aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Coachingspraktijk Waardenvol Leven is gerechtigd facturen digitaal te verzenden.
 2. Na het verstrijken van de betaaltermijn verkeert Opdrachtgever die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Coachingspraktijk Waardenvol Leven maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Coachingspraktijk Waardenvol Leven gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. In bovenstaande gevallen heeft Coachingspraktijk Waardenvol Leven voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 5. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 6. Indien Opdrachtgever meent dat een factuur onjuist is, dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn bezwaren aan Coachingspraktijk Waardenvol Leven kenbaar te maken. De betalingsverplichting blijft te allen tijde staan. Betaling mag dan ook niet worden opgeschort. Het eventueel teveel betaalde zal, eerst nadat daarvan sprake is gebleken, door middel van een creditfactuur worden verrekend.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien Coachingspraktijk Waardenvol Leven aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijk beperkt die schade waartegen Coachingspraktijk Waardenvol Leven uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.
 2. Indien Coachingspraktijk Waardenvol Leven geen beroep kan doen op de beperking van lid 1 van dit artikel, dan is de aansprakelijkheid van Coachingspraktijk Waardenvol Leven beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Coachingspraktijk Waardenvol Leven aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Coachingspraktijk Waardenvol Leven kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Coachingspraktijk Waardenvol Leven is nimmer aansprakelijk voor:
  1. indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, transportkosten, reis- en verblijfkosten en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige oplever- of uitvoeringstermijn;
  2. schade welke wordt veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten;
  3. schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever of Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Coachingspraktijk Waardenvol Leven.

Artikel 13. Klachten

 1. Opdrachtgever stelt Coachingspraktijk Waardenvol Leven zo spoedig als mogelijk op de hoogte van eventueel door de Opdrachtgever of een Cliënt ondervonden klachten.
 2. Klachten over gegeven Coaching dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 7 dagen na het eindigen daarvan aan Coachingspraktijk Waardenvol Leven te worden gemeld. Indien de klacht gegrond is en verholpen kan worden, zal Coachingspraktijk Waardenvol Leven deze zo goed mogelijk proberen te verhelpen, indien dit niet (meer) mogelijk is Coachingspraktijk Waardenvol Leven slechts aansprakelijk voor zover aangegeven in artikel 12.
 3. De beoordeling van eventuele klachten wordt gedaan door Coachingspraktijk Waardenvol Leven.

Artikel 14. Verjaringstermijn

De termijn waarbinnen Opdrachtgever Coachingspraktijk Waardenvol Leven tot vergoeding van schade kan aanspreken, is in alle gevallen beperkt tot 1 jaar na het ontstaan van de schade, dan wel het moment waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. De aansprakelijkheid van Coachingspraktijk Waardenvol Leven vervalt in ieder geval na ommekomst van 12 maanden na uitvoering van de werkzaamheden waaruit de schade voortvloeit.

Artikel 15. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waar op Coachingspraktijk Waardenvol Leven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Coachingspraktijk Waardenvol Leven niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Coachingspraktijk Waardenvol Leven kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Coachingspraktijk Waardenvol Leven ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Coachingspraktijk Waardenvol Leven gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Coachingspraktijk Waardenvol Leven zich de rechten en bevoegdheden voor die Coachingspraktijk Waardenvol Leven toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Coachingspraktijk Waardenvol Leven aan Opdrachtgever of Cliënt verstrekte stukken, zoals trainings-, coachings- en cursusmateriaal, rapporten, adviezen, opdrachten, software enz., mogen slechts door de Opdrachtgever en Cliënt worden gebruikt en vermenigvuldigd ten behoeve van (persoonlijk) gebruik binnen de eigen organisatie. Alle door Coachingspraktijk Waardenvol Leven verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Coachingspraktijk Waardenvol Leven openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Coachingspraktijk Waardenvol Leven behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Geheimhouding

Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen, waaronder de inhoud van de Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden

Coachingspraktijk Waardenvol Leven behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Coachingspraktijk Waardenvol Leven zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 19. Toepasselijk recht, uitleg van de voorwaarden en forumkeuze

 1. Op alle door Coachingspraktijk Waardenvol Leven gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Coachingspraktijk Waardenvol Leven, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Coachingspraktijk Waardenvol Leven met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
×